VERGOEDING BASIS GGZ ZORG

Het advies is om voor de start van behandeling contact op te nemen met je zorgverzekeraar over vergoedingen. Basis GGZ zorg wordt normaal gesproken vergoed vanuit het basispakket. Bij Athom Art of Life kies ik er voor om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Ik ben een contractvrije psycholoog. Dit kan betekenen dat je naast het eigen risico, ook nog een bedrag moet bij betalen. Als je een restitutiepolis hebt wordt de behandeling meestal geheel vergoed. Bij een naturapolis meestal 70%.

Je kan er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen (onverzekerde zorg). Op die manier gaat er geen enkele informatie van jouw naar de zorgverzekeraar. 

TARIEVEN

Voor de verschillende diensten bij Athom Art of Life worden verschillende tarieven berekend, welke je hieronder kan vinden. Ik ben in het bezit van een kwaliteitsstatuut GGZ en voldoe aan alle voorwaarden voor vergoeding door jouw zorgverzekeraar. 

Basis GGZ

De tarieven voor basis GGZ zorg zijn vastgesteld door de NZA. Ik hanteer 100% van het maximumtarief van de NZA.

De tarieven zijn per sessie. Het bedrag hangt af van de duur van een sessie. Een standaard behandelsessie duurt 50 minuten.

 • Intake 60 minuten (CO0562) € 183,44
 • Behandelsessie 45 minuten (CO0497) €135,89
 • Behandelsessie 60 minuten (CO0627) €161,46
 • Behandelsessie 75 minuten (CO0757) €198,72
 • Behandelsessie 90 minuten (CO0887) €242,76
 • Behandelsessie 120 minuten (CO1017) €346,41

Het tarief voor een niet-basispakketzorg consult:

 • Sessie 60 minuten (OV0012) €131,82

Het tarief voor overleg met een collega:

 • Overleg langer dan 5 minuten €25,05
 • Overleg langer dan 15 minuten €76,35

Coaching

De tarieven voor coaching zijn per sessie van 50 minuten. Over de bedragen wordt geen BTW geheven. 

 • Coaching sessie particulieren € 135,89
 • Coaching bedrijven € 161,46

Trainingen

Voor het tarief van de Wim Hof Methode workshops, klik hier

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Er zal dan 50  euro in rekening gebracht worden.

Artikel 3

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoeding en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Artikel 4

De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

KLACHTEN

Ook ik leer nog altijd. Mocht je een klacht hebben over een van mijn diensten, dan wil ik dat graag horen. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP.